ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Stort antal frågetecken i utvärdering av turistnäringens utvecklingscenter TRIP

I många år har den statliga myndigheten Tillväxtverket och Näringsdepartementet pumpat in mångmiljonbelopp i uppdrag som utan lagen om offentlig upphandling hamnat i den verksamhet som i dag kallas RTS. RTS var fram till början av seklet en samarbetsorganisation för samtliga i landet verkande branschorganisationer inom rese- och turistindustrin liksom ett antal av näringens större företag. Organisationen splittrades och verksamheten som samlande branschorganisation lades ner.

Men så uppstod namnet igen, nu närmast som en medlemsbaserad fasad för det privata konsultföretaget Razormind i vilket huvuddelen av de offentliga uppdragen uppenbarligen hanteras. Här har nu uppstått en förvirring i hur de offentliga uppdragen utvecklats och hur målen uppfylls. Det har nu föranlett den nya ledningen för Tillväxtverkets avdelning för utveckling av landets turism, att göra en utvärdering av de uppdrag som hamnat hos RTS. En halvtidsrapport om turistnäringens utvecklingscenter TRIP lämnades till Tillväxtverket den 12 december 2012. För den som vill ta del av resultatet är utredningen offentlig handling och kan rekvireras från Tillväxtverket. Redan i inledningen kan man konstatera ett antal frågetecken kring projektet TRIP; Dels konstaterar man en ”otydlighet” kring hur projektet är organiserat och vilken gränsdragning som finns mellan TRIP och RTS. Dels noterar man en brist på förankring såväl i branschen som hos övriga verksamheter med uppgiften att utveckla näringen, om TRIPs roll och funktion. Dels uttrycker man tveksamheter kring behoven av TRIPs roll som dörröppnare till offentliga myndigheter. Dels ställer man krav på ett förtydligande vad gäller mål och medel så att om och hur de uppfyllts kan kontrolleras. Dels är man tveksam till om de rapporter, index och prognoser om svensk turism, som tas fram i projektet behövs, med hänsyn till att motsvarande information finns att få från turismen branschorganisationer och andra av näringens aktörer. Med hänsyn till att nära 20 miljoner kronor av skattemedel har betalats ut under åren 2011 och 2012 anser man det rimligt att TRIP organisatoriskt får en sådan utformning så att verksamhetens effekter bättre kan kontrolleras under de återstående åren fram till 2014, som projektet är verksamt. Dessutom har Tillväxtverket konstaterat att för verksamheten 2013 ska kunna fullföljas med statliga bidrag måste en laglig offentlig upphandling ske. Vid de försök som utredarna gjort för att utvärdera ett resultat av åren med TRIP med hänsyn till direktiven till uppdragen som givits från Regering och Tillväxtverk, kan man konstatera att verksamheten ”endast delvis lever upp till detta”. Det hedrar Tillväxtverket att man idag inför det fortsatta uppdraget gjort en utvärdering. Förhoppningen är nu att man tar lärdom av utvärderingen och styr upp verksamheten samt att man ser till att följa lagen om offentlig upphandling inför det fortsatta uppdraget.

Publicerad 2013-02-12