ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Samla besöksnäringen!


Dag Klackenberg, Vd Svensk Handel

”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag i svensk besöks-näring” heter besöksnäringens viktigaste dokument.

Det blir två år gammalt till sommaren. Inför den löpande revidering av strategin som nu sker är det självklart att anpassa strategin till den senaste branschstatistiken. 

Vem är mest lämpad?

Men det är av avgörande betydelse, att vi diskuterar om redskapen att genomföra strategin är tillräckligt kraftfulla och samordnade. Räcker Svensk Turisms resurser till för att förvalta och samordna genomförandet av strategin? Är det resursstarka SHR istället mer lämpat för att ta denna viktiga roll som Besöksnäringens företrädare? Vilka roller ska de andra organisationerna då spela?

Konkurrens och samverkan

Besöksnäringens affärslogik skiljer sig från andra branscher. Visserligen stämmer det att ”handel föder handel” men besöksnäringens företag är samtidigt helt beroende och konkurrerande med varandra för att skapa ett fungerande besöksmål – en destination. Hotell, camping, vandrarhem, restauranger, kiosker, sevärdheter, upplevelser, nöjen, shopping och transporter måste finnas samtidigt som ett samlat erbjudande till besökarna men de konkurrerar också om deras tid och pengar.

Värdskapets kommersialisering 

Ett annat av Besöksnäringens mycket utmärkande drag är värdskapet. Utan ett genomtänkt värdskap – bemötande - lyckas inget företag gå med vinst över flera år. Värde för pengarna är en känsla, ju nöjdare och mer tillfredsställd kunden blir, desto lättare att ta betalt. En besökare återvänder aldrig till ett ställe, ort eller land, där känslan av välkomnande saknas. 

Bygg fler destinationer

Samverkan, konkurrens och värdskap är Besöksnäringens karaktäristika, vilka tillsammans visar att vad det handlar om är att bygga destinationer. Utan dessa tre samtidigt på plats faller vilket destinationsbygge som helst ihop. Besöksnäringen har alla förutsättningar att utvecklas som basnäring och alla möjligheter att bli betraktad som en mäktig näring av politiker, media, näringslivet och inte minst av sig själv. Därtill krävs en tydlig röst med ett tydligt budskap. Så är det – enligt min mening – inte idag. Det är för många organisationer som alla sagt sig vilja tala med en röst men som inte gör det. Inte på grund av ovilja eller oförmåga men på grund av att allas ansvar blir ingens ansvar. Inte ens regeringen vet idag riktigt med vem den ska överlägga om Besöksnäringen. Eller vet vem som har ansvaret för den Nationella Strategin.

Satsa på Svensk Turism!

Enklast är alltid att föreslå något nytt. Som att de organisationer som bidrar till Svensk Turisms budget idag tar ansvaret för organisa-tionen Svensk Besöksnäring. Det betyder omprioriteringar i dessa organisationers egna budgetar. Svensk Besöksnäring skulle behöva ett kansli på 3-4 personer, en kanslichef/vd, en analytiker, en marknadsförare och en administratör. Ett trögare och krångligare men mer realistiskt förslag är naturligtvis att omvandla Svensk Turism till Svensk Besöksnäring. Redan namnbytet skulle vara en fördel. Förutom att ett namnbyte skulle kunna vara ett avstamp i relanseringen av och  uppslutningen kring begreppet ”den nya basnäringen” – så är ordet besökare förknippat med mycket starkare och positivare vibrationer än ordet turist. Turismen är trots allt bara en del av Besöksnäringen.

En mäktig näring

Det behövs inga tidskrävande utredningar för att skapa Besöks-näringens nationella organisation. Uppdraget kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Grundare av och huvudman för programmet ”Nationell Strategi”, dvs. ansvarig för dess innehåll och genomförande genom påverkan av besöksnäringens organisationer och företag.

2. Ägaransvaret i VisitSweden AB och Svensk Destinations-utveckling AB, dvs. genom aktivt styrelsearbete av de ledamöter som Svensk Turism utsett. Det handlar här om ett styrelsearbete utöver det vanliga både ifråga om tid och innehåll.

3. Statens dialogpartner, ”remissinstans”, dvs. vara regeringens och myndigheternas självklara kontakt i frågor som berör Besöksnäringen. Idag är bilden splittrad, vilket ger branschen ett för svagt inflytande över den förda politiken.

4. Plattformen för den innehållsliga delen av svensk besöks-närings utveckling, dvs. att genom möten, konferenser och en årlig branschdag utbyta erfarenheter, ”best practice”, skapa samsyn i strategiska frågor och inbjuda politiker och media. 

Redan nu kan de ansvariga organisations- och företagsledarna börja diskussionen. TUR-mässan kommer om en månad och då skulle ett inriktningsdokument kunna antas. Låt oss alla se vidare och inte bara snävt till de egna organisationernas kortsiktiga intressen.

P.S. För att inte väcka fel fråga: jag har inga egna ambitioner i den framtida besöksnäringens organisation. Bara att den blir verklighet.

Dag Klackenberg, Vd Svensk Handel

Publicerad 2012-02-22