ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

"Tillväxtverk" i hotell- och restaurangbranschen

I en utredning av konsultföretaget Kairos Future för UHR - hotel och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd målas upp en dyster bild när det gäller personalsituationen för den svenska hotell- och restaurangnäringen.  Hotell och restaurang är en ökande industri men med klara problem att rekrytera kompetent personal. Bakom UHR står fackföreningarna HRF - hotell och restaurangfacket, tjänstemannaorganisationen Unionen samt arbetsgivarföreningarna KFO och Visita.

I dag sysselsätter man ca 140.000 anställda men inom en tioårsperiod räknar man med en ökning av näringen som gör att man kommer att behöva ca 190.000 heltidssysselsatta. Samtidigt konstaterar man att man årligen tappar nära en fjärdedel av antalet anställda vilket innebär att man varje år under perioden kommer att behöva nyanställa ca 50.000 personer i branschen.

En växande näring

Hotell och restaurang är en växande tjänstenäring. Inflyttningen till storstadsregionerna och en allmän ökning av välståndet i landet, samtidigt som människorna får "mindre tid" gör att efterfrågan på näringens tjänster ökar. Hotell- och restaurangtjänster tar en ökande andel av konsumtionen. I dag räknar man med att vi konsumerar för ca 74 miljarder kronor och om tio år räknar man med att de svenska hushållen har ökat sin konsumtion med nära 60 procent till ca 116 miljarder kronor i svenska hotell och restaurangtjänster. Lägger man så till ökningen från utländska besökare som år 2011 beräknades konsumera för 22 miljarder och 2023 har ökat med 77 procent till ca 39 miljarder kronor, samtidigt som ökningen av företags och myndigheters konsumtion ökat med 70 procent från dagens ca 50 miljarder till 85 miljarder år 2023. Så en ökning i kronor med 65 procent under 10-årsperioden uppskattas i rapporten till ca 240 miljoner kronor totalt i hotell och restaurangkonsumtion år 2023. 

Näringen innehåller dessutom ett stort antal mindre kvalificerad tjänster, vilket gör den till en viktig inkörsport för ett yrkesverksamt liv när det gäller främst ungdomar och invandrare. Samtidigt är det bristen på kvalificerad yrkesutbildad personal, som är det stora problemet. Ledarskap, ekonomi, lagar och avtal, marknadsföring, IT och service är viktiga kunskaper som behöver kompletteras i branschen genom utbildningar.

Gymnasieutbildningen räcker inte

I dag har man litat på att gymnasieutbildningarna runt om i landet ska tillföra kompetent personal. Men utredningen visar att endast ca 4.000 elever utexamineras på de linjer som branschen behöver och antalet är i kraftigt sjunkande. Samtidigt kan man konstatera att en mycket stor del av eleverna på dessa linjer överhuvudtaget inte söker sig till hotel- och restaurangnäringen efter sin examen. Anledningen till att man ändå valt linjen kan sannolikt vara att alternativen framstått som alltför teoretiskt krävande. Nyrekryteringsbehovet är som tidigare nämnts nära 50.000 personer årligen för att kompensera bortfallet varav ca 45.000 lämnar branschen . För att säkra den ökning av personal som man kommer att behöva under tioårsperioden krävs därför ett anställningsbehov av ytterligare ca 5.000. 

Samtidigt är det märkligt att branschen inte i större utsträckning och tidigare aktiverat sitt behov av kvalificerad personal även i andra utbildningar som Yrkeshögskolan, Folkhögskolor och på Högskole-/Universitetsnivå. Här utbildas årligen ett antal studenter som skulle kunna bidra till kompetensförsörjningen i näringen. En aktivare kontakt med skolöverstyrelsen, YH-myndigheten och högskolor/universitet om behov och innehållet i utbildningar skulle säkert tas på allvar av respektive myndigheter. Samt en minskad rädsla för att anställa och betala utbildade akademiker i hotell- och restaurangnäringen anbefalls.

Vem engagerar sig i turismutbildningar?

Man kan konstatera att den här utredningen liksom ett antal andra utredningar som engagerat arbetsgivarorganisationen Visita, enbart har kommit att handla om organisationens core-business - hotell och restaurang. Med den ambition man de senare åren har visat att ta på sig rollen som företrädare för hela den svenska turistindustrin måste man ställa sig frågan vem utreder och tar tillvara vår växande turistnärings stora och viktiga utbildningsbehov? Här har vi en näring i snabbt växande, där de väl fungerande utbildningar som försett branschen med kvalificerad personal i dag läggs ner i raskt takt på grund av minskade bidrag från bland annat YH-myndigheten. Vem uppvaktar våra utbildningsinstitutioner om de behov turistnäringen har av kompetent personal i dag och i framtiden? Svensk Turism AB?        

Publicerad 2014-02-11