ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Samspelet turism - offentlig sektor, kartlagt i rapport

I dagarna släpptes rapporten ”Besöksnäringen lyfter -  med samarbete, hållbarhet och attraktivt företagsklimat”. Författaren är Linda Ahlford sakkunnig på Sveriges Kommuner och landsting med såväl utbildning i turism som erfarenhet och numera med ansvar för bland annat turismfrågor.

Rapporten på ca 80-tal sidor ger en bakgrund till turismens roll i samhället men framför allt tar den upp den viktiga frågan om den offentliga sektorns ansvar och nytta av turismen som en aktiv kraft i samhället.

Här understryks den nödvändiga och viktiga betydelsen av aktivt samarbete mellan näringen och politiker och byråkrati i kommuner och regioner. Turismen är en viktig faktor som måste genomsyra de politiska besluten i strategiplaner och faktiskt i alla kommunala/regionala nämnders arbete.

Förutom att näringen över hela landet, tätort som landsbygd aktivt bidrar till sysselsättning och lönsamhet har turismen en viktig roll som imageskapande för en ort. Det är ingen hemlighet att en kommun med en aktiv turismnäring har en lockande inverkan på varumärkesbyggandet för kommunen. Näringen skapar service och bygger en positiv image. Den tidigare kände göteborgspolitikern Göran Johansson insåg tidigt att en aktiv turism i staden ”skapade resurser för utbyggnad av välfärd, dagis, skolor och åldringsvård”. Och i mera glesbefolkade områden bidrar turismen till att upprätthålla en rimlig infrastruktur med kommunikationer, affärer och samhällelig service.

 

Samverkan politiker - entreprenörer.

Det är ingen hemlighet att turism ställer krav på samhället. Här krävs olika typer av tillstånd för verksamheten. Mark, kommunikationer, tillstånd av olika slag, byggnation, utbildning är bara några frågor där turismen behöver omfattande och positiva kontakter med lokala myndigheter. Få är de politiska instanser som inte har en inverkan på ortens turistiska utveckling Och här krävs en positiv inställning, framsynt planering och snabba beslut.

Ofta är turismen gränsöverskridande så i rapporten konstaterar man att samarbete över kommungränser är nödvändigt och oftast lönsamt. Traditionellt har turismen hanterats som en lokal angelägenhet där den egna kommunens företräden ska föras till torgs. Idag är turismen mera tematiskt. Kunden/gästen väljer att konsumera sin fritid baserat på sina egna och familjens behov och önskemål av aktiviteter och upplevelser. Något som sällan ryms inom kommungränserna. Det är marknaden och efterfrågan som styr inte geografin konstaterara man i rapporten.

I utredningen tar man även upp viktiga frågor för turismen som ökat krav på hållbarhet, behovet av kapital i en småföretagarbransch, konkurrensen från den offentliga sektorn i turistiska verksamheter, digitaliseringen av marknadsföring etc. 

Frågorna år många för att få den svenska turismen att lyfta. Men några av de viktigaste, som samarbetet mellan näringen och den offentliga sektorn belyses i denna skrift med viktiga tips såväl till lokalpolitiker som till turistentreprenören.

 

Publicerad 2015-03-21