ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Dags att göra om statistikupphandlingen Tillväxtverket!

Först ska sägas att efter ett antal år av slentrianmässig upphandling av tjänster för den svenska turismen har man på Tillväxtverket på ett för branschen positivt sätt, anpassat sig till det statliga upphandlingsreglementet. 

Förutsättningen måste då vara att man har kompetensen att göra en kvalificerad upphandling. Så tycks inte ha varit fallet när det gäller turismen stora basundersökning Swedish Tourism Service.

 Nyligen lämnade man den av dåvarande Sveriges Turistråds etablerade undersökning TDB TuristData Basen som i 25 år med 24.000 intervjuer årligen har försett svensk turism och internationella organ med aktuella siffror om den svenska näringen. I stället valde man en helt oprövad undersökning baserad på webb-intervjuer - en metod som internationell statistisk vetenskap ännu inte accepterat som tillförlitlig. Och av de märkliga resultat som hittills presterats har man anledning att starkt ifrågasätta metoden. Kritik mot upphandlingen har kommit från flera håll bland annat från väl etablerade statistiska experter. Nu har Tillväxtverket beställt en utredning från Statistiska Centralbyrån i ämnet med ett resultat som offentliggjorts i dagarna.

 

Vetenskapen har sagt sitt.

I en sammanfattning konstaterar man från SCB att;”Swedish Tourism Survey, som beställs av Tillväxtverket, är en webbrpanelundersökning av den typ som saknar sannolikhetsteoretisk grund.Det är omöjligt att veta om skattningarna hamnar någorlunda rätt eller inte.”

I sex punkter har man sammanfattat den vetenskapliga kritiken mot webb-undersökningar;

”En betydande nackdel med webbpanelundersökningar är att de vanligen saknar den vetenskapliga grund som finns för traditionella undersökningar baserade på sannolikhetsurval.

 Empiriska resultat visar på potentiellt stora systematiska fel för sådana undersökningar, 

1. Webbpanelundersökningar kan variera mycket i kvalitet, t.ex. beroende på om webbpanelerna är självrekryterade eller rekryterade utifrån sannolikhetsurval.

2. De svarande i en webbpanelundersökning kan inte sägas utgöra ett sannolikhetsurval.

3. Vid genomförande av webbpanelundersökningar ska öppen redovisning göras av valda metoder och av numeriska beskrivningsmått för bedömning av kvalitet.

4. Det saknas en vetenskaplig grund för att generalisera resultat från webbpanelundersökningar avseende allmänheten till hela populationen.

5. Webbpanelundersökningar ska normalt undvikas när målet är att skatta populationsstorheter tillförlitligt.

6. Webbpaneler kan användas för kvalitativa och experimentella ändamål”.

 

Och slutsatsen; ”En sammanfattande bedömning av Swedish Tourism Survey är att den inte bygger på sannolikhetsurval och att den inte kan sägas vara genomförd med fullgod statistisk metodik”.

 

I tidigare ledare har vi uppmanat Tillväxtverkets statistikupphandling med orden ”Tänk om och gör rätt Tillväxtverket”. Vi ser nu fram emot att man tar lärdom av experterna kritik och sin egen begärda utredning och gör om upphandlingen baserad på näringens behov av tillförlitliga siffror och seriös vetenskaplig beprövad statistisk metodik. Samtidigt har man anledning att förvänta sig att Tillväxtverket anlitar statistisk och sociologisk expertis när man framöver planerar, upphandlar och genomför undersökningar.  

Publicerad 2015-03-27