ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Dags att byta namn på Tillväxtverket till ”Nedläggningsverket”?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ”främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt”. Under åren som aktör i den svenska turismen ha man haft uppgiften att samla in beslutsunderlag för branschen och för myndigheter samt informera omvärlden om näringens situation och utveckling. Utbildning, produktutveckling och kvalitetsfrågor ligger i uppdraget.

I 25 år har svensk turism haft glädjen av att kunna hämta fakta om sin näring från en av dåvarande Statliga Turistrådet initierad undersökning. Årligen har 25.000 svenskar fått lämna uppgifter om sina resvanor i arbete och på fritiden. Fakta som legat till grund för såväl offentliga som privata investeringar i turism. Turistdatabasen - TDB - är en unik väl etablerad undersökning som regelmässigt granskats av vetenskapen och genom åren givit en unik skildring av näringens utveckling.

Av någon oförklarlig anledning lyckades man på Tillväxtverket i en upphandling ersätta denna undersökning med en totalt ovetenskaplig undersökningsform på nätet med resultat som förskräcker. 25 år av seriös faktainsamling har i dag hamnat i papperskorgen och ut kommer ett underlag som varken vetenskapen, användarna eller ens Tillväxtverket själva vill ta ansvar för. Turistnäringen står idag utan kunskap om sin egen existens och viktiga beslut i företagande och infrastruktur tvingas fattas på lösa grunder.

I dagarna bjuds grupper av branschfolk in för att i samtal med Tillväxtverk och ministrar hitta vägar för hur man i turismen framtid ska kunna lösa problemen. Uppenbarligen är uppgiften att uppfinna hjulet på nytt. Att för mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar skapa en ny undersökning som kan erbjuda samma beslutsunderlag som den man utan anmärkning haft i 25 år. Det är inte bara att hålla sig till vetenskapens krav på slumpmässiga urval för att garantera säkerheten. Det krävs även ett omfattande seriöst testande av frågeställningar så att man får garantier för att undersökningen mäter det man avser och förväntar sig. Vi talar om mångmiljonbelopp och lång tid för att säkerställa ett nytt undersökningsupplägg.

Drygt tre år av osäkerhet om hur svensk turism fungerar och utvecklats kan vi tacka Tillväxtverket för.

 

Nej tack till produktutveckling och kvalitetskontroll av svensk turism.

För ett antal år sedan noterade man på Västsvenska Turistrådet att våra utländska gäster inte var riktigt nöjda med sina vistelser i vårt land. Verkligheten levde inte upp till våra löften, kunde man konstatera.

Man gick då ut på världsmarknaden för att hitta ett system för främst kvalitetskontroll och produktutveckling och hittade då det skotska systemet. I över 20 år har man i Skottland lyckats samla nära 90 procent av alla aktörer i landets turism, allt ifrån boende till upplevelser i ett väl testat system. Med en ”mystery shoppingteknik” får den som söker deltagande i systemet ett besök av en kvalificerad kontrollant och konsult. För olika typer av aktörer har man en checklista som gås igenom och som mäter servicegrad och standard. Och för de som önskar även graden av miljösatsningar. Deltagaren få därefter en årlig genomgång av sin verksamhet till ledning för såväl förbättringar i service som kvalitet.

Det svenska systemet som fick det svenskklingande namnet ”Swedish Wellcome” fångade initialt Tillväxtverkets intresse och finansiering. Tolv svenska regioner ställde sig bakom projektet och ett bolag med uppgiften att certifiera i första skedet boendeanläggningar etablerades.

När verksamheten var i full gång och intresset från svenska turistanläggingar på topp drar plötsligt Tillväxtverket tillbaka sitt ekonomiska stöd. Produktutveckling och kvalitetssäkring av svensk turism blev över en natt inte en prioriterad fråga för den statliga myndigheten. Ett långsiktigt engagemang som är en nödvändighet för alla projekt i vardande avbröts. Och i dag arbetar de 12 regionerna med att försöka upprätthålla de certifieringar som redan gjorts och i blygsam utsträckning föra verksamheten vidare. Men för den viktiga satsning man startat för att utveckla och kvalitetssäkra svenska turism har Tillväxtverket satt sitt stopp.

 

”Projektet bedöms inte har förutsättningar att uppnå mål och resultat”

Destination Sundsvalls turistprojekt ”Ringar på vattnet”, möts i slutfasen av en ”kalldusch” från Tillväxtverket. Efter en lång planeringsfas med deltagande och inspel från en av Tillväxtverkets egna handläggare fick man sitt högst oväntade besked - inga pengar.

Projektet var ett omfattande samarbete mellan de tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge tillsammans med ett 20-tal deltagare från näringen att positionera regionens kuster och vattenvägar för en ökad turism. Infrastruktursatsningar i  kusten och i Ljusnans dalgång på service med bland annat bryggor och fiskeaktiviteter liksom en aktiv marknadsföring av destinationen låg i den budget på 24 miljoner egna pengar som man skapat. Matchat med en förväntad satsning från Tillväxtverket på samma belopp.

Syftet med projektet är naturligtvis att skapa etableringar i turistnäringen och härmed öka sysselsättningen i området. Men till skillnad från arrangörerna som ser samverkan mellan flera aktörer som en fördel för projektet, konstaterar Tillväxtverket samarbetet som ett hinder. Att svensk turism är en näring med många små aktörer är uppenbarligen ingenting som myndigheten anser sig behöva ta hänsyn till.

Ett beslut från Tillväxtverket kan inte överklagas. Så Destination Sundsvall får idag inrikta sig på att anpassa sitt projekt till de resurser man kan skapa själva. Men att ”Ringarna på vattnet” kommer att få en fortsättning är man i de tre kommunerna inklusive Länsstyrelsen i Västernorrland enig om. Att Tillväxtverket avslag orsakar förseningar lär man kunna hantera.

 

Det här är bara tre exempel på att i området turism där Tillväxtverket har ett ansvar, det har gått fullständigt fel. Okvalificerade och kortsiktiga beslut har skapat oreparabla problem för hela och delar av turismen i landet. Problem som kommer att kosta skattebetalarna miljontals kronor att ersätta och där förtroendet för den statliga myndighetens verksamhet hamnar under lågvattennivån.

Är det möjligen dags för riksdagens revisorer att titta närmare på Tillväxtverkets hantering av skattemedel.   

Publicerad 2016-05-19